Pirate Radio Logs - Week 10 - 2019
Location: Kiel, northern Germany

Receiver / Antenna 1:
Yaesu FRG-8800
Inverted-v for 48m (2 x 11,75m)
Receiver / Antenna 2:
Yaesu FRG-7700
Longwire 60 metres
Receiver / Antenna 3:
Philips D-2999
Longwire 20 metres

Date     Time  Frequency  Station        Signal Receiver
       (UTC)                   (peak) Antenne
04-03-2019  05:00  1.611 khz  UNID           5/8   3
04-03-2019  19:00  6.230 khz  Coast FM        S 9+25  1

05-03-2019  17:05  6.205 khz  Laser Hot Hits     S 9+10  1
05-03-2019  17:10  6.230 khz  Coast FM        S 9+20  1
05-03-2019  17:50  1.636 khz  Spanningzoeker     6,5/8   3
05-03-2019  17:55  1.635 khz  Pandora         6/8   3
05-03-2019  18:00  1.660 khz  Concorde         6/8   3

06-03-2019  19:10  1.658 khz  Concorde        5,5/8   3

07-03-2019  17:35  1.644 khz  Vrije Vogel      5,5/8   3
07-03-2019  17:40  1.670 khz  Digital        6,5/8   3
07-03-2019  17:50  1.655 khz  Radio Soerabaya     5/8   3

08-03-2019  16:00  6.305 khz  Radio Merlin      S 9+25  1
08-03-2019  18:15  6.230 khz  Coast FM        S 9+25  1
08-03-2019  18:20  6.205 khz  Laser Hot Hits     S 9+20  1
08-03-2019  18:25  1.636 khz  UNID          6,5/8   3
08-03-2019  18:30  1.615 khz  Gedrocht van Twente   5/8   3

09-03-2019  05:19  1.633 khz  Barcelona        7/8   3
09-03-2019  16:30  5.005 khz  Dance Wave       S 7    1
09-03-2019  18:10  1.670 khz  Digital         6/8   3
09-03-2017  18:15  1.647 khz  Keizer en Keizerin   6,5/8   3
09-03-2019  18:20  1.635 khz  Johnny Camaro     5,5/8   3

10-03-2019  08:10  6.205 khz  Laser Hot Hits     S 9+10  1
10-03-2019  08:15  6.305 khz  Radio Merlin      S 9    1
10-03-2019  08:20  6.280 khz  UNID          S 9    1
10-03-2019  09:15  6.230 khz  Coast FM        S 8    1
10-03-2019  09:20  5.820 khz  Radio 319       S 9+10  1
10-03-2019  18:50  1.645 khz  Barones         7/8   3
10-03-2019  19:10  1.611 khz  Veluwse Ster      6,5/8   3