Pirate Radio Logs - Week 03 - 2019
Location: Kiel, northern Germany

Receiver / Antenna 1:
Yaesu FRG-8800
Inverted-v for 48m (2 x 11,75m)
Receiver / Antenna 2:
Yaesu FRG-7700
Longwire 60 metres
Receiver / Antenna 3:
Philips D-2999
Longwire 20 metres

Date     Time  Frequency  Station        Signal Receiver
       (UTC)                   (peak) Antenne
19-01-2019  17:35  1.638 khz  Edelkampion      6,5/8   3
19-01-2019  17:40  1.647 khz  Keizer en Keizerin    6/8   3
19-01-2019  17:50  1.670 khz  Batavier         6/8   3
19-01-2019  17:55  1.611 khz  Horizon         6/8   3
19-01-2019  18:00  1.630 khz  UNID           5/8   3
19-01-2019  18:55  1.620 khz  Moonbreker        6/8   3
19-01-2019  19:00  1.656 khz  Nachtzwever      5,5/8   3
19-01-2019  19:08  1.615 khz  Spanningzoeker     6,5/8   3

20-01-2019  15:30  3.935 khz  Radio Batavia     S 9+15  2
20-01-2019  19:00  1.640 khz  Dikke Bertha      6,5/8   3