Pirate Radio Logs - Week 44 - 2018
Location: Kiel, northern Germany

Receiver / Antenna 1:
Yaesu FRG-8800
Inverted-v for 48m (2 x 11,75m)
Receiver / Antenna 2:
Yaesu FRG-7700
Longwire 60 metres
Receiver / Antenna 3:
Philips D-2999
Longwire 20 metres

Date     Time  Frequency  Station        Signal Receiver
       (UTC)                   (peak) Antenne
29-10-2018  05:30  1.629 khz  Vriendschap      6     3
29-10-2018  16:10  6.305 khz  Radio Underground   S 9+20   1
29-10-2018  16:15  6.239 khz  Radio Merlin      S 9+10   1
29-10-2018  16:45  3.915 khz  Radio Underground   S 9+10   2

30-10-2018  20:39  1.625 khz  Marianne        6     3

31-10-2018  19:00  6.335 khz  Chaos Radio Int.    S 9+20   1
31-10-2018  19:05  6.205 khz  Laser Hot Hits     S 9    1
31-10-2018  19:15  1.611 khz  Alice         5,5    3
31-10-2018  19:20  1.620 khz  UNID          5,5    3
31-10-2018  19:25  1.655 khz  Batavier        6     3
31-10-2018  19:30  1.645 khz  UNID          5     3
31-10-2018  19:35  1.629 khz  Zwarte Boer      4,5    3
31-10-2018  19:45  6.275 khz  Charity Radio     S 8    1
31-10-2018  19:50  4.780 khz  Radio Merlin      S 6    1
31-10-2018  20:15  1.620 khz  Radio Batavia     5,5    3

02-11-2018  04:40  6.205 khz  Laser Hot Hits     S 9+10   1
02-11-2018  04:45  1.615 khz  Gedrocht van Twente  4,5    3
02-11-2018  05:00  1.620 khz  UNID greek       5     3
02-11-2018  05:40  1.623 khz  UNID          5,5    3
02-11-2018  18:45  1.640 khz  Turftrekker      6     3
02-11-2018  18:50  1.630 khz  UNID          5,5    3
02-11-2018  18:55  1.620 khz  Blauwe Panda      6     3
02-11-2018  19:00  1.662 khz  Digital        6,5    3
02-11-2018  19:05  1.655 khz  Batavier        5,5    3
02-11-2018  19:15  6.335 khz  Chaos Radio Int.    S 9+10   1
02-11-2018  19:35  5.780 khz  Zenith Classic Rock  S 9    1

03-11-2018  04:25  1.633 khz  Barcelona       6,5    3
03-11-2018  13:05  6.262 khz  Zwarte Panter     S 9+20   1
03-11-2018  13:10  6.270 khz  Focus International  S 9+10   1
03-11-2018  13:15  6.305 khz  Radio Merlin      S 9+10   1
03-11-2018  13:20  6.321 khz  Radio Zendpiraat    S 9+20   1
03-11-2018  13:30  5.970 khz  Studio 52 / Hitmix   S 9+45   1
03-11-2018  14:00  6.312 khz  The Ghoul       S 9    1
03-11-2018  14:05  6.318 khz  Radio Sovereign    S 7    1
03-11-2018  17:10  3.915 khz  Underground      S 9+10   2
03-11-2018  17:15  1.629 khz  Edelkampion      6,5    3
03-11-2018  17:35  1.620 khz  Eldorado        5     3
03-11-2018  17:40  1.647 khz  Keizer en Keizerin   6     3
03-11-2018  18:00  6.230 khz  Coast FM        S 9    1
03-11-2018  18:20  1.615 khz  Polka Man       4,5    3
03-11-2018  18:46  1.629 khz  Alabama        6     3
03-11-2018  18:50  1.620 khz  Rietvink        5     3
03-11-2018  19:30  5.140 khz  Charleston Radio Int. S 7    1
03-11-2018  20:20  1.620 khz  Eldorado        6     3

04-11-2018  05:50  1.629 khz  Interpol        6     3
04-11-2018  12:00  6.285 khz  Radio Monique     S 9+10   1
04-11-2018  12:05  6.280 khz  Radio Batavia     S 9+20   1
04-11-2018  12:10  6.270 khz  Focus International  S 9+15   1
04-11-2018  12:15  6.305 khz  Radio Merlin      S 9+10   1
04-11-2018  12:25  6.230 khz  Melkbus        S 9    1
04-11-2018  12:30  6.220 khz  The White Man     S 9+25   1
04-11-2018  13:15  6.375 khz  Discovery       S 9    1
04-11-2018  13:30  6.238 khz  Studio 23       S 9    1
04-11-2018  13:50  6.393 khz  Pandora        S 9    1
04-11-2018  14:50  6.238 khz  Underground      S 9+25   1
04-11-2018  15:15  6.385 khz  Lowland Radio     S 9+20   1
04-11-2018  16:35  3.915 khz  Underground      S 9+15   2
04-11-2018  16:55  6.335 khz  Chaos Radio Int.    S 9    1
04-11-2018  17:00  1.638 khz  Odyn Radio       5,5    3